pearleus

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ อำเภอสนม“เด็กไทย  ใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อำเภอสนม. จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธี จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560  ในวันเสาร์ที่  14 มกราคม  2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลสนมอาคารอเนกประสงค์  และมอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่นจากสถาบันการศึกษาในอำเภอสนม เพื่อให้เป็นวันเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเป็นต้นกล้าที่ดีของสังคม ได้เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเตือน พัฒนาเด็กและเยาวชน     ในท้องถิ่นได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตสืบไป  ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบไว้ว่า
“เด็กไทย  ใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง”
เทศบาลสนมได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ  และประชาชนในอำเภอสนมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้ 


- นายกเทศมนตรีสนม กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ   และกล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา   นายกเทศมนตรีเทศบาลสนม. มอบของขวัญแก่เด็กดีเด่น

- ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  ภายในงาน  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและภาคเอกชน ผู้มาร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละบูทที่ไปเยี่ยมชม  (หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และเอกชน  แสดงผลงานวิชาการ  การสาธิต  การให้เด็กร่วมกิจกรรม  นิทรรศการตามรูปแบบของหน่วยงานนั้นๆ)
- การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลสนม และในเขตพื้นที่  รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงาน
- การเลี้ยงอาหารฟรี  โดยหน่วยงานสมาคม  ชมรม  บุคคล  และผู้ให้การสนับสนุน  ผู้มีจิตศรัทธา  พร้อมทั้งแจกของขวัญ ของรางวัล อุปกรณ์เสริมทักษะ       การเรียนรู้ ให้เด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานด้วย กิจกรรมการแสดง  การแข่งขัน  การประกวดในซุ้มต่าง ๆ   ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนร่วมงานประมาณ 1,000 คน


***********
ปวริศร์  วงษา......ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น