pearleus

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบของขวัญปีใหม่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีรายได้น้อย

เมื่อ 1 มกราคม 2560   นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน ของประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย รับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น