pearleus

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครปฐมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่เมื่อ 14 มกราคม 2560 ที่บริเวณสนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมอ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ซึ่งกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัล การแสดงกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่พระราชวังสนามจันทร์เป็นจำนวนมาก
          ด้านนายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า เทศบาลนครนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และมั่นคงต่อไป จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้การคุ้มครอง เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอีกด้วย

 ชุติมา ลีนุกล/ข่าว – ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพ

                    

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น