pearleus

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

นครปฐมมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560


เมื่อ 30 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนคปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 ซึ่งกรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของโรงสีในการผลิตข้าวสารเพื่อให้ได้คุณภาพ จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงสีในการผลิตข้าวสารเพื่อให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาดโดยจัดให้มีการประกวดในระดับจังหวัด และจัดส่งตัวอย่างข้าวที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละประเภทเข้าประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

  สำหรับการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560จังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดนครปฐมประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ ,เอกชน และสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม โดยมีพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดี เมื่อวันศุกร์ที่ 13มกราคม2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงสีที่ผลิตข้าวถุงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3ราย แยกเป็น ประเภท คือ ประเภทข้าวหอมมะลิ และข้าวพื้นอ่อน ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดนครปฐมประจำปี 2560ได้แก่ หจก.โรงสีวัฒนาวานิช อำเภอกำแพงแสน ประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวตราเอิร์ธไรซ์ และ หจก.โรงสีอุ่นเจริญทรัพย์ อำเภอเมืองนครปฐม ประเภทข้าวพื้นอ่อน ข้าวตราดอกบัว


...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น