pearleus

ขอส่งเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ เทียนมณี บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกและเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึกพร้อมตระกูลเทียนมณี คณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึก

หนังสือพิมพ์ ชี้ชัดเจาะลึก เดือนเมษายน 2560 ฉบับออนไลน์

ปีใหม่นี้ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ รักษากฎจราจร

เปิดงาน 70 ปีแห่งการครองราชย์ มหาราชา ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจจังหวัดสมุทรสาคร

แขวงการทางฯ จับมือ อบจ.เตรียมผุดโปรเจ๊กใหม่สะพานเกือกม้า จยย.แห่งแรกของประเทศไทย

ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

“เตี๋ยวเรือเอี้ยมจุ๊น 2" ครูสืบทอดสูตรโบราณ"ทางเลือกที่ดีกว่า

“ผู้ว่าฯสัญจร ต.คลองมะเดื่อ” นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลละ 5 ล้าน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหารสค.นำจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งที่2ของเดือนพ.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 22 อาคารมหานครยิปซั่ม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดย นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศปก.สค. นำบุคลากร สค. ผู้มีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์น้อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยได้รับความร่วมมือจาก นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดส่งคณะครูผู้สอนหน่วยฝึกอาชีพสัญจร ซึ่งนำโดย นายสมหวัง เจียสินเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) พร้อมอุปกรณ์มาให้บริการถึงหน่วยงาน ซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในวันนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม******************

สค.ประชุมขับเคลื่อนพลังบวกสาม รัฐ/ สื่อ ประชาสังคม/เพื่อสตรี-ครอบครัว


เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการสัมมนาขับเคลื่อนบูรณาการเชิงพื้นที่ “ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2560 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในระดับพื้นที่ต่อสื่อมวลชน สร้างความมั่นคงเข้มแข็งผ่านกลไกประชารัฐ สร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานของ สค. ในการนี้ เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดี สค. รับหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอให้ท่านอธิบดีทราบต่อไป
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมา จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ ต่อจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังจากนั้นประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้พสกนิกรอยู่ภายใต้พระโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐมร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยรังสิต , มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายกสมาคมนักวิจัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมอาคาร : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Building Innovation 2017 : Sustainable Smart Building) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาคาร อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาคาร จากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตร หน่วยงาน และความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะมีหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างอาคาร สถาปัตยกรรมการออกแบบ วิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง นวัตกรรมงานระบบ เทคโนโลยีประกอบอาคาร และการจัดการอาคาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมอาคารจากหน่วยงานภาคเอกชนและผู้นำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การนำเสนอบทความทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ และการนำเสนอบทความทางวิชาการประเภทบรรยาย อีกด้วย
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 พร้อมคณะ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง

         เมื่อ 24 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม    นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับทราบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ในการสอดส่องโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว  โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รวมถึงเป็นเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติด้วย    
        
       ทั้งนี้  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุขบ้าเชิงรุก โดยจัดชุดเฉพาะกิจฯ ลงพื้นที่ควบคุมโรคและสอบสวนการเกิดโรค  จัดโครงการรณรงค์ทำหมันสัตว์เลี้ยง อาทิ การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  การรณรงค์นำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียน  พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรือเทศบัญญติท้องถิ่น เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยในปี 2560 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข จำนวน 41,200 ตัว ขึ้นทะเบียนประชากรแมว 11,675 ตัว และยังมีสุนัขจรจัด  ที่ ไม่มีเจ้าของกว่า 6,000 ตัว   ส่วนในด้านการประชาสัมพันธ์ได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  หมั่นดูแลสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  โดยรณรงค์เผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ อาทิ  สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสายเทศบาล หอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน/ชุมชน หนังสือพิมพ์  เคเบิลทีวีท้องถิ่น  โดยดำเนินการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
      

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง บริเวณหน้าวัดใหญ่ ตำบล  แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วย

         (ช่วงท้ายมีเสียงสัมภาษณ์........นายวรพันธ์   เย็นทรัพย์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9  สรุปผลการตรวจเยี่ยมฯ)

ผู้ว่าสมุทรสาคร ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นประชาชน..

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 23 พ.ค.60 ที่ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสส์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพล ตำรวจ ทหาร ตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย จากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางเข้า ออก ห้องจ่ายยาโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายราย โดยการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ตัวอาคารและผู้ใช้บริการซึ่งคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุประสงค์จะก่อความไม่สงบเรียบร้อยในเชิงสัญญาลักษณ์ ด้วยวิธีต่างๆตามสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการ สถานที่ซึ่งมีประชาชนอยู่หนาแน่น อันจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยกำลังพลกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 30 นาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) 40 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 80 นาย กำลังทหารจากกรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน 80 นาย รวมทั้งสิ้น 230 นาย ออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจตราในสถานที่จุดเสี่ยง เช่นห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนกว่าสถานะการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ.

เงาพญาราหู รายงาน