pearleus

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

จ.สมุทรสงคราม เร่งแก้ไขปัญหาสตรีในพื้นที่พร้อมผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถานภาพสตรีให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม


เมื่อ 10 ม.ค.60ที่ห้องรับรองรองผู้ว่าราการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ   สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรี ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย  ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สำนักงานพัฒนาชุมชน , ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด,  แรงงานจังหวัด, หอการค้าจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ 
ในการประชุมดังกล่าวนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดประเด็นที่จะใช้เป็นหัวข้อในการจัดงานสมัชชาสตรี ซึ่มติที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญคือ  สถานการณ์ครอบครัว การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกำหนดจะจัดงานสมัชชาสตรี ระดับจังหวัดขึ้น  ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560 ณ กุนทีรีสอร์ท  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้   สร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนกลุ่มสตรี  ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(อพม.) และผู้แทนผู้สูงอายุ  จำนวนกว่า  70 คน ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม
สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม  มีประชากรทั้งหมด 185,564 คน  เป็นหญิง  96,480 คน  ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 24.60   เป็นผู้มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 35.78  สถานการณ์เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กครอบครัวยากจน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา  มีครอบครัวที่อย่าร้างสูง สตรีส่วนใหญ่มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ และสตรีอายุระหว่าง 15-19 ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ร้อยละ 28.1
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น