pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

หารือการจัดประชุมสมัชชา AWEN Thailand

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว) พร้อมด้วยประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกประจำ รมว.พม. (ท่านอนุสรี  ทับสุวรรณ) ให้การต้อนรับ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล และคณะ ซึ่งหารือเรื่องการจัดประชุมสมัชชา AWEN Thailand และสวัสดีปีใหม่ท่าน รมว.พม. โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (ท่านวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์) และผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ท่านพัชรี อาระยะกุล) เป็นผู้แทน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวง พม.
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น