pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายให้แก่ปลัดจังหวัด - นายอำเภอทั่วประเทศ เน้นย้ำใช้ “แผนพัฒนาอำเภอ” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

 

           เมื่อ ม.ค.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั่วประเทศ ในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
          โดยในวาระแรก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงการทำงานในพื้นที่ที่ “จุดแตกหัก” ของการพัฒนาอยู่ที่ “จังหวัด” และ “อำเภอ” ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางและผลของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น  การพัฒนาอำเภอ      จึงต้องขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางมี “แผนพัฒนาอำเภอ”  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางภายใต้กรอบของแผนพัฒนาทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีการยกร่าง “ระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่” เพื่อให้แผนพัฒนาอำเภอมีกฎหมาย หรือระเบียบรองรับ โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางการประสานแผนตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ ให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และใช้แผนพัฒนาอำเภอชี้เป้าหมายในการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และตามความต้องการของประชาชน
             สำหรับการปฏิบัติงานในบทบาทนายอำเภอซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ และเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด สิ่งสำคัญที่ต้องการฝากให้นายอำเภอได้ยึดถือปฏิบัติ คือ การทำให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกหน่วยงาน ตลอดจนทำให้เกิดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ดังนั้นทุกคนจึงต้องยึดหลักการสำคัญ คือ การครองตน ครองคน ครองงาน” เป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับความเชื่อถือ เคารพรักและศรัทธาจากประชาชนซึ่งจะทำให้การทำงานทุกอย่างประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ขอชมเชยการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซึ่งเป็นหน่วยหลักในการบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ขอฝากให้นายอำเภอได้กำกับดูแลการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ด้านการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ขอให้ดำเนินการเรื่องการลดทุนการผลิต การควบคุม  -  ลดค่าเช่านา ตามแนวทางและมาตรการที่ได้แจ้งไปแล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
            สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฝากให้นายอำเภอทุกคนได้เสียสละความสุขส่วนตน อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยอุดมการณ์ของนักปกครองที่ต้องทำงานเพื่อประชาชนและยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น