pearleus

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

สมุทรสงครามจัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของจังหวัด

         

เมื่อ18 ม.ค. 59 ที่คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของจังหวัด : กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนจังหวัดใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคดีทุจริต ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 โดยมีทุกภาคส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมการอบรม กว่า 120 คน
          ในการจัดอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต่อต้านการทุจริต” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามกาจทุจริตในระบบราชการ” และหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดย พันตำรวจโท   สิริพงษ์  ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ปปท. ส่วนในวันที่ 19 มกราคม 2560 เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคดีทุจริต” โดย นายเทพประทานพร  ทองคลัง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมกับข้อสังเกตจากการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรภาครัฐ” โดย นางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
          นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการ เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกัน และกระบวนการดำเนินคดีในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น