pearleus

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

นครปฐม มอบทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่นักเรียนกำพร้า และประสบภัยธรรมชาติ


เมื่อ 19 ม.ค. 60 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่นักเรียนที่กำพร้า และประสบภัยธรรมชาติรวมทั้งฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เด็กกำพร้า และเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติทั่วประเทศ ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จำนวน 8 ราย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาจำนวน 1 ราย และระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 7 ราย ได้แก่ เด็กชายณภัทร ราโรจน์ อายุ 8 ปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี นายกิติพงษ์ นามเกียร อายุ 22 ปี ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา นายอภิชาต ทองภู  อายุ 22 ปี  ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา นายธนาพร ธรรมดี 21 ปี ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา นางสาวรัชรินทร์ อินทะวงค์อายุ 22 ปี ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายานายวีรยุทธ โพธิ์ศรี อายุ 22 ปี ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา นายปฏิพัทธิ์ ขวัญเพ็ชร์ อายุ 20 ปี ระดับปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และนางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา อายุ  21 ปี ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
………………………………..
ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น