pearleus

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

มหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ จัดโครงการค่ายพัฒนาเยาวชน ยุวมหาดไทย ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้การเป็นผู้ให้ ทำงานรับใช้สังคม นำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด นำร่องที่จังหวัดชัยนาท


         เมื่อ 17 ม.ค. 60 ที่ห้องประชุมสกุณา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการค่ายพัฒนาเยาวชน ยุวมหาดไทย (โครงการนำร่อง) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ มีจิตสำนึกในการอุทิศตน และรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคม โดยมี พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ท้องถิ่นจังหวัด แขวงการทางจังหวัด เป็นต้น  เข้าร่วมประชุมฯ 
     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการค่ายพัฒนาเยาวชน ยุวมหาดไทย (โครงการนำร่อง) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ โดยการทำงานรับใช้สังคมร่วมกัน และเยาวชนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเยาวชนจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในค่ายพัฒนาเยาวชนฯ ให้สอดรับกับความต้องการในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างชุมชนบ้านเกิดของตนให้เข้มแข็ง และมีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกแนวทางหนึ่ง 
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ จัดทำโครงการค่ายพัฒนาเยาวชน ยุวมหาดไทย ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่อง และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป
    สำหรับโครงการนำร่องนี้ จะจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จากโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 100 คน เป็นเยาวชนตัวแทนร่วมค่าย นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชัยนาท จำนวน 40 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และเยาวชนจากมูลนิธิรัฐบุรุษฯ จำนวน 30 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ ซึ่งกระบวนการและหลักการในการขับเคลื่อนโครงการฯ จะเป็นลักษณะ "พี่รหัสน้องรหัส"  โดยจะเน้นการให้คำปรึกษาคำแนะนำ และการดูแลซึ่งกันและกัน ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ กิิจกรรมที่จะดำเนินการในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชาวบ้าน/ชุมชน กิจกรรมการจัดโครงสร้างของการจัดค่ายอาสาพัฒนา เป็นต้น
      รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของบ้านเมือง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถนำพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสันติและเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเยาวชนคนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญนี้


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น