pearleus

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

นครปฐมเปิดงานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560

เมื่อ 14 มกราคม 2560 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560 โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ ซึ่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้เด็กมีความรัก ความสามัคคี มีวินัยในการร่วมกิจกรรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่เด็กในวันเด็กแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของเด็กและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างต่อเนื่องต่อไป
นางยุพิน ดุษิยามี ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม และที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กล่าวว่า ในปีนี้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ การแสดงบนเวทีของเด็กๆ การประกวด การแข่งขันด้านศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ รวมทั้งสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ฟรีตลอดทั้งวัน และในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดอีกด้วย
                      
                     ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง – ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพ 

    

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น