pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

เกษตรสมุทรสาครร่วมรณรงค์การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวที่เหมาะสม


นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าในปัจจุบันยังมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวทำลายอยู่ และในขณะนี้มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ดังนั้น เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดที่รุนแรง สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และกระจายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือเกษตรกรร่วมกันสำรวจ ติดตามสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่อง และร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมแบบผสมผสาน ตามระดับความรุนแรงของการระบาดให้คลอบคลุมพื้นที่  


วิธีการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว  โดยวิธีผสมผสานตามวงจรชีวิต มี  ระยะ 4ดังนี้

1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวทำลายมาเผาไฟทันที เพื่อตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เป็นการกำจัดทั้งระยะไข่ ระยะหนอน และระยะดักแด้
2. ใช้เชื้อแบคทีเรีย (BT) ฉีดพ่นบริเวณใบมะพร้าว เพื่อกำจัดระยะหนอน อัตรา 80 - 100 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบตามอัตราที่แนะนำในฉลาก ฉีดพ่น 3 ครั้ง ห่างกัน ๕ วัน ในตอนเย็น
3. ปล่อยแตนเบียนเพื่อควบคุม กำจัด และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
              3.1 ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโกรแกรมม่า ทำลายระยะไข่ อัตราไร่ละ 20,000 ตัว 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน
    3.2 ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ปล่อยเพื่อควบคุมกำจัดระยะหนอน อัตรา อย่างน้อย 200 ตัว /ไร่ ปล่อยทุก 15 วัน ติดต่อกัน 6 เดือน ถ้ามีการระบาดรุนแรง และสามารถผลิตแตนเบียน บราคอนได้มาก ให้ “ปล่อยแบบท่วมท้น”
              3.3 ปล่อยแตนเบียนโกนีโอซัสนีแฟนติดิส เพื่อกำจัดระยะหนอน อัตรา 50 - 100 ตัว/ไร่ ปล่อยติดต่อกัน 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 1 เดือน
4. ใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบ โดยกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำสารเคมีเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยวิธีการฉีดพ่นทางใบ ดังนี้
              4.1 สารคลอแรนทรานิลิโพร์ล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
              4.2 สารฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
สำหรับการใช้สารเคมี อิมาเม็กตินเบนโซเอท 1.92% อีซี โดยวิธีฉีดเข้าลำต้น เพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวนั้น กรมวิชาการเกษตรแนะนำ ให้ใช้เฉพาะมะพร้าวแก่ที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร เท่านั้น ทั้งนี้ “ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ”

ข้อเสนอแนะ ในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
๑.     เกษตรกรควรตระหนักถึงภัยของหนอนหัวดำมะพร้าว โดยให้มีการสำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งต้องเข้าใจวงจรชีวิตของหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อให้การป้องกันกำจัดเป็นไปอย่าง                    มีประสิทธิภาพ
๒.     เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ ต้องร่วมมือกันในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวแบบผสมผสานให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อลดปริมาณการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
๓.     ในการควบคุมตามลักษณะวงจรชีวิตของหนอนหัวดำมะพร้าวต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากใบมะพร้าวที่โดนหนอนหัวดำมะพร้าวทำลายแล้วจะไม่กลับมาเขียวเหมือนเดิม ดังนั้น จึงต้องใช้การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้ ต้นมะพร้าวดึงธาตุอาหารไปใช้ในการสร้างใบใหม่ โดยใช้เวลาอย่างน้อย ๕ - ๖ เดือน จึงเห็นผลชัดเจน
๔.     เกษตรกรควรเลี้ยงแตนเบียนบราคอน เพื่อปล่อยกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอในอัตราอย่างน้อย ๒๐๐ ตัวต่อไร่ ปล่อยทุก ๑๕ วัน ติดต่อกัน ๖ เดือน ให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมะพร้าว
๕.    ต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่


                                                                                                                           

                                                                                                                    ข่าว  นางสาวอังสณา ชั้นประเสริฐ
                                                                                                                                           กลุ่มอารักขาพืช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น