pearleus

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

เมื่อ 16 มกราคม 2560 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 13 26 มกราคม 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย ซึ่งการจัดโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบท โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ราย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบท จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สอดคล้องกับการดำเนินโครงการปณิธานความดี และยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และตามศาสตร์ของพระราชา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น