pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

สค.อบรมเชิงปฏิบัติการในชุมชน แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วิศิษฐ์ เดชเสน
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวิศิษฐ์ เดชเสน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกลไกในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี น่าน เชียงราย พิษณุโลก ชลบุรี และ สงขลา ซึ่งมาจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) บ้านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค.60 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ศพค. ให้สามารถยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง ตลอดจนให้ชุมชนมีการจัดการข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น