pearleus

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

นครปฐมกำหนดจัดงาน “กองทุนหมู่บ้านสานพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นางสาวปิ่น รุจยากรกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนครปฐม จะจัดงาน กองทุนหมู่บ้านสานพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง ” ขึ้น ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ระดับอำเภอ (นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนพนักงานของสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 รวมจำนวนประมาณ 1,200 คน เพื่อรับทราบแนวคิด และทิศทางข้างหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนการเตรียมกองทุนหมู่บ้านฯ ให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจที่จะได้รับจากรัฐบาล เช่น โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระยะที่ 1

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชุมเสริมสร้างความรู้ การจัดนิทรรศการผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลิตผลของกองทุนหมู่บ้านฯ และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจาก 7 เครือข่ายอำเภอ การจัดนิทรรศการผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้าน การบรรยาย ตามรอยพระยุคลบาทกองทุนหมู่บ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ นำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประด้านการศึกษา การบรรยาย ทิศทางข้างหน้าของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุนเมือง” โดย รศ.นที ขลิบทอง โดยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การบรรยาย ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของการกองทุนหมู่บ้าน” โดยนางสาวหฤทัยกาญจน์ พรหโมบล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี และการบรรยาย การฟื้นฟู การประเมินจัดระดับกองทุนหมู่บ้านฯ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยทีมวิยากร จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดนครปฐม
.................................................
ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น