pearleus

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

เกษตรสมุทรสาครแจ้งเตือนระวังหนอนปลอกเข้าทำลายสวนมะพร้าว


นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในขณะนี้มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการระบาดของศัตรูพืช ดังนั้น เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดที่รุนแรง สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร และกระจายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือเกษตรกรร่วมกันสำรวจ ติดตามสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่อง และร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมแบบผสมผสาน


หนอนปลอกชนิดตัวเล็ก (Cremastophyche pendula Joannis) เข้ากัดกินทำลายใบพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
ลักษณะการทำลาย
          หนอนปลอกเล็กจะแทะผิว ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาล กัดทะลุใบเป็นรู และขาดแหว่ง ถ้ารุนแรงจะเห็นทางใบทั้งต้นเป็นสีน้ำตาลแห้ง ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

การแพร่กระจายและฤดูการระบาด
          การแพร่กระจายของหนอนปลอก อาศัยแรงลมพัดพาหนอนปลอกขนาดเล็กซึ่งชอบสาวใยปล่อยตัวห้อยลงมาแกว่งไกวไปตามลม จากต้นหนึ่งไปสู่ต้นมะพร้าวต้นอื่นๆ หนอนปลอกจะระบาดในปีที่มีฤดูร้อนยาวนาน

การป้องกันกำจัด
1.      ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนปลอกทำลายมาเผาไฟทันที เพื่อตัดวงจรการระบาดของหนอนปลอก
2.      ใช้เชื้อแบคทีเรีย (BT) ฉีดพ่นบริเวณทางใบมะพร้าว เพื่อกำจัดระยะหนอน อัตรา 80 – 100 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบตามอัตราที่แนะนำในฉลาก ฉีดพ่น 3 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน ในช่วงเวลาเย็น
3.      หากมีการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยเซฟวิน ๘๕ % อัตรา ๒๕ – ๔๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่น   ๑ – ๒ ครั้ง
นอกจากนี้ เกษตรกรควรมีการสำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาด และมีการเฝ้าระวัง ติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร/โทรสาร. 034-426995 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ข่าว  นางสาวอังสณา ชั้นประเสริฐ
กลุ่มอารักขาพืช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น