pearleus

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

สค.สัมมนาเสริมสิทธิ์-พัฒนาศักยภาพสตรีครั้งที่2 เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์

เมื่อ 30 ม.ค. 60 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของสตรี ครั้งที่ 2 “การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้า (Brand) เพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ศิริพร โรจนสุกาญจน์ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สค. เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 60 ณ โรงแรม ไอโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น