pearleus

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

ซีพีสานฝันปันโอกาสจากโต๊ะทำงานสู่ “One Young World 2016”

ทีมผู้นำรุ่นใหม่
ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังผู้นำรุ่นใหม่ สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงเดินหน้า โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่”  สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน  เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก  One Young World 2016 ณ ประเทศแคนาดา เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ปลูกพลังความคิดและจิตอาสาให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ ได้ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จในระดับโลกอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนในโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับปีนี้มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องของการศึกษา สันติภาพและความปลอดภัย ธุรกิจระดับโลก สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสุขภาพ  เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการร่วมกับนานาชาติเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอด โดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่คือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และในโลกยุคปัจจุบันที่สรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเติบโตนี้เองได้ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงมากมาย ผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญก้าวหน้า และสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน และในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลกดังกล่าว  คือโอกาสสำคัญที่ผู้นำรุ่นใหม่จะได้รับรู้ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้นำทางความคิด และตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่จากองค์กรชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่และปลุกความคิดให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้นได้ เพราะผู้นำรุ่นใหม่ที่ดีจะต้องมองเห็นปัญหาของทั้งโลก และแสดงถึงการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหานั้น
ทั้งนี้เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ One Young World Summit 2016 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ถึง 1 ต.ค. 59 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยได้เข้าร่วมในเวทีสำคัญระดับโลกที่มีการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 196 ประเทศ ที่มีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายอาสาสมัครและพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเสริมว่า ในปี 2015 กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World ครั้งแรกในเอเชีย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและโลก โดยมีผู้นำเยาวชน และบุคคลสำคัญของโลกเข้าร่วมกว่า 3,000 คน จาก 196 ประเทศ และในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยโครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ มีความภูมิใจที่ได้คัดเลือก และสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 20 คน เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วม   โดยก่อนเดินทางทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ อาทิ ธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ บนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ รวมถึงหัวข้อการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 20 คน เป็นบุคลากรจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นคนเก่งที่มีจิตอาสา ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของผู้นำรุ่นใหม่ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการ เพราะหน้าที่ของผู้นำสมัยใหม่ยุคปัจจุบันควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นสิ่งที่ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ได้รับจากเวที One Young World Summit 2016 คือขุมพลังทางความคิดและแรงบันดาลใจมหาศาลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
นางสาวพรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ หรือ ฝ้าย อายุ 29 ปี Senior Researcher บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่หนึ่งใน 20 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม One Young World Summit 2016 กล่าวว่า เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลกในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวแทนผู้นำจากทั่วทุกมุมโลกมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ์ ในทุกแง่มุม เพราะจะช่วยให้เข้าใจสังคมของแต่ละประเทศมากขึ้น และสามารถปรับเอามุมมองที่เป็นประโยชน์มาใช้ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนได้
เมื่อองค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ย่อมเป็นผลดีสำหรับการต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกต่อไป โดยส่วนตัวคิดว่าหัวข้อที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา เพราะหากแต่ละประเทศมีการวางรากฐานการศึกษาที่ดีพอ สามารถดึงความถนัดออกจากเด็กแต่ละคน และเด็กๆ ได้โชว์ศักยภาพในด้านที่ตนเองสนใจ เด็กก็จะสามารถนำประโยชน์จากมุมมองในด้านที่เค้าเรียนมาและจากประสบการณ์ ไปต่อยอดและมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป
การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ดังกล่าว รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ รวมไปถึงนักธุรกิจ

นางสาวพรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์


นายศุภชัย เจียรวนนท์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น