pearleus

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัตินายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประวัติ ผวจ.คนใหม่‏จังหวัดนครปฐม

ประวัตินายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ชื่อ-สกุล                นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์  (MR.ADISAK THEPART)
ตำแหน่ง                ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สังกัด                     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วัน เดือน ปีเกิด    22 พฤษภาคม 2500
E-Mail                  adisak7.12.55@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา                    สถานศึกษา                                                                                           ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง     ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)                        พ.ศ.2522
ระดับปริญญาโท                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)         พ.ศ.2532
การฝึกอบรม/รางวัล
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Thai Senior Executive Development ณ สถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
- เข็มพระพิรุณทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.                   ตำแหน่ง                /หน่วยงาน
2523                      ปลัดอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ปลัดอำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2541                       ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
2542                      นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
2545                      นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2545                      โอนเป็นผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรม ปภ.
2547                       ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2549                       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
2552                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
2553                       รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2555                       รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
2555                       รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
2556                       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
2558                      ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผลงานที่สำคัญ ของ นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

1. ผลงานที่สำคัญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

                1.1 ปี 2557 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๗ จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

                1.2 ปี 2557-2558 ผลักดันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตามนโยบายรัฐบาล

         1.3 ปี 2557-2558 จัดทำทางจักรยานริมแม่น้ำโขง และปรับปรุง Landmark บริเวณสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม คำม่วน) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

                1.4 ปี 2557-2558 การแก้ไขปัญหาลักลอบขุดทรายตามริมแม่น้ำโขง

                1.5 ปี 2557-2558 บูรณาการประชารัฐนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และพระธาตุบริวาร

2. ผลงานที่สำคัญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
                2.1 ปี 2559 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2559  จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

                2.2 ปี 2559 ดำเนินโครงการตำบลละ 5 ล้าน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นลำดับที่ 2
ของประเทศ

                2.3 ปี 2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลภายในจังหวัดสกลนคร ในการรวมพลังทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่การดำเนินโครงการของรัฐ ด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

                2.4 ปี 2559 ดำเนินโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นลำดับที่ 3
ของประเทศ

                2.5 ปี 2559 ผลักดันให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองแห่งผ้าย้อมครามธรรมชาติ และเมืองสมุนไพร

                2.6 ปี 2559 ผลักดันให้จัดถนนคนเดินเพื่อจำหน่ายผ้าย้อมครามธรรมชาติ “ย่านเมืองเก่าสกล
ถนนผ้าคราม” ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ บริเวณถนนเรืองสวัสดิ์ หน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด


                2.7 ปี ๒๕๕๙ ผลักดันให้มีการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร จำกัด เป็นจังหวัดที่ 6 พร้อมกับจังหวัดนำร่องอีก 5 จังหวัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น