pearleus

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

“เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  เมื่อ 16 กันยาน 2559 ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี สมาชิกสภา ปลัด อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย  นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ และ โรงเรียนวัดหลักสองส่งเสริมวิทยาร่วมงาน.....ทั้งนี้ยังได้รับความกรุณา จากคณะวิทยากร พ.ต.ท.นิมิต ชิตเจริญ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ต้นแบบครูแดร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ดาบตำรวจพงษ์พุทธธะ เส็งไสวบุญมา ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4  กองบังคับการสกัดกั้นฯ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ครูตำรวจแดร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาให้ความรู้แก่น้อง ๆอีกด้วย
ติดตามอ่านรายละเอียดต่อได้ที..chechadnews.blogspot.com

  .... ด้านนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครผู้เสนอโครงการได้กล่าวรายงานว่า...ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบภารกิจหน้าที่ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา จึงร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำ โครงการเยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นำความรู้ที่ได้จากการเจริญสมาธิมาปรับใช้ในการคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนและสังคม ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาของพิษภัยของยาเสพติด ได้รับการพัฒนาทักษะทางความคิด ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับเด็กและเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น