pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

สมุทรสาคร เปิดไฟไล่โกง

เมื่อช่วงเย็นของวันที่อาทิตย์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 โดยมี พร้อมทั้งมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมากสำหรับพิธีดังกล่าว เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการรับชมการถ่ายทอดสดกับพิธีที่ท้องสนามหลวงในกิจกรรมเดียวกันนี้ เพื่อร่วมเปิดไฟไล่โกงพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้จังหวัด
สมุทรสาครก็ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ในการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยเช่นกัน

ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น