pearleus

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดมอบบ้านกาชาดรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน

เมื่อ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ให้กับนายธงชัย อำไพจิต บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้  เนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมมีลักษณะผุพัง ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับการมอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ในครั้งนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างหลังละ 100,000 บาท โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งการสร้างบ้านดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากอำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาในพื้นที่ ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย

****************************************
                        ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ – ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น