pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

เรื่องเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงิน 400 บาท

การได้รับเงิน ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เฉพาะผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สำหรับเด็กที่คลอดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 จะได้รับเงิน 400 บาท ต่อเดือน และเพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (ไม่ตกเบิกย้อนหลัง)             
และ เด็กที่คลอดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท
เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน จะได้รับจนครบ 36 เดือน (3 ขวบ)
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.1 เด็กแรกเกิด :
1) เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
2) มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ
1.2 หญิงตั้งครรภ์ :
1) มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
2) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนหญิงตั้งครรภ์สามารถยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ หากการคลอดบุตรในภายหลัง ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 หรือ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย    กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นาเอกสารหลักฐานของบิดาเด็กและมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจานงขอรับสิทธิ์  กรณีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากได้รับการดูแลจากภาครัฐ แต่หากมีคุณสมบัติ สามารถขอรับสิทธิ์เงิน อุดหนุน ได้ แต่จะได้รับ เงิน เฉพาะเดือน ที่ไม่อยู่ใน ค วาม ดูแล ของบ้าน พักเด็ก และครอบครัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ (หลังออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว)

ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

    หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยนารายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วยในความเป็นจริงการสอบถามรายได้อาจไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงจาเป็นต้องใช้การประเมินความยากจนระดับครัวเรือน ด้วยข้อมูลสถานะของครัวเรือนมาประกอบการพิจารณาด้วย (แบบ ดร.02 ในกรอบขวาล่าง หน้า 23) โดยต้องมีข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้                                                 1) ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีหรือคนว่างงาน อายุ 15 - 65 ปี หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
2) สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชารุดทรุดโทรม บ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า
3) ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้
4) เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทากินไม่เกิน 1 ไร่
                                                                                                                    การรับรองความยากจนในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ดังนี้
ผู้รับรองคนที่ 1
- กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจาสานักงานเขต
- เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
- เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : อพม. หรือ อสม.
- บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์
   ผู้รับรองคนที่ 2  - กรุงเทพมหานคร : ผู้อานวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
- เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
- บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์  เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ฯ (แบบ ดร.01)                                                                                                                                   2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)                                                                                                                                 3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ                                                               4. สาเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1                                                                   5. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) ที่ได้รับการรับรองแล้ว                                                                                                          6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น