pearleus

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2016”

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2016”เสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาถึงวัดกลางบางพระ
เมื่อ 25 กันยายน 2559 ที่บริเวณลานหน้าอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยาน “นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2016” โดยชมรมจักรยานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา วัดกลางบางพระ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม และบริษัท ห้างร้านต่างๆ จัดขึ้นเนื่องในวันคาร์ฟรีเดย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุ อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย
สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานในครั้งนี้ เริ่มจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ถึงวู๊ดแลนด์เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี ต่อด้วยชุมชนบ้านศาลาดิน ถึงวัดกลางบางพระ และปั่นกลับมายังอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา รวมระยะทางทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น