pearleus

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

อธิบดีกรม สค. ลงพื้นศรีสะเกษ เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ

เมื่อวันที่  27 ก.ย. 2559 นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด พม. ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การดูแลต้อนรับ รวมจำนวน 250 คน
     นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวง พม. และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้โอนมาสังกัดกรม สค. กระทรวง พม. ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้มีทักษาฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในชนบท และเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเพื่อป้องกันปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ 
     นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันนี้ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 54 ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวมทุกประเภทจำนวน 2,221 คน และมีความประสงค์จะเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 230 คน โดยแยกเป็น ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ภายในหน่วยงาน จำนวน 120 คน และผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวในชุมชน จำนวน 110 คน จากพื้นที่และหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรการทอผ้า - พื้นที่บ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, หลักสูตรอาหาร/ขนม บ้านนิคมห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, หลักสูตรการเย็บผ้าด้วยมือ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม, หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และหลักสูตรดอกไม้ ใบตองและผูกผ้าประดับ บ้านกุดน้ำใส ตำบลหนองบัวตะเกียต อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวทางและทิศทางการดำเนินงาน ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างอบรมและภายหลังจบ ควบคู่ไปกับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์เรียนรู้ฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม การบูรณาการการทำงานกับเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนางาน ร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งความผาสุก นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น