pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้บริหารกรมกิจการสตรีฯ เดินสายปลายปีเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พื้นที่ จ.เชียงราย

     เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัด และมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเงินสงเคราะห์ครอบครัวโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้แก่สตรีและครอบครัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การดูแลต้อนรับ รวมจำนวน 320 คน
     นางสาววันเพ็ญ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สตรี เยาวสตรี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนสตรีที่ว่างงานต้องการฝึกอาชีพ ให้มีความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานและความยากจน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สตรี เยาวสตรี  รวมถึงกลุ่มสตรีในชุมชน ในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้เปิดดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ และรูปแบบการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
     ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มาเพื่อมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเงินสงเคราะห์ครอบครัวโครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้แก่สตรีและครอบครัวผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 303 คน จากจำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 529 คน การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ นี้ ได้มีการบูรณาการกับเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วย ได้แก่ หลักสูตร 6 เดือน เกี่ยวกับ หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตรโรงแรมและบริการ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า และหลักสูตรเสริมสวยสตรี ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) หลักสูตรนวดสปา และหลักสูตรการทำพานบายศรี ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

     นอกจากนี้ สำหรับรูปแบบการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ก็ได้มีองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ เช่น สำนักงานเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ มาร่วมบูรณาการ เหล่านี้ ถือเป็นแนวทางและทิศทางการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย นางสาววันเพ็ญกล่าวในตอนท้าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น