pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

จ.นครปฐมจัดเวทีถนนปลอดภัยปี 2559

        จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัยประจำปี 2559 ภายใต้การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่


เมื่อ 21 กันยายน 2559 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัยประจำปี 2559 ภายใต้การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขานครปฐมร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นการบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทางในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากข้อมูลสถิติของสูงข้อมูลอุบัติเหตุwww.thairsc.comบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 17,000 รายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,416 รายหรือประมาณวันละ 47 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายมาตรการและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

ทั้งนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นกรรมการในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดอำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ. ศ. 2556-2559 โดยนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้งในปี 2558 ที่ผ่านมาแยกตามภูมิภาคต่างๆได้แก่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมขอนแก่นนครราชสีมาเชียงใหม่พิษณุโลกสุราษฎร์ธานีสงขลาและจังหวัดชลบุรีตามลำดับ
สำหรับการประชุมเวทีถนนปลอดภัยประจำปี 2559 ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น