pearleus

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

รมว.มท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 "ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยพลังประชารัฐ”

เมื่อ 5ก.ย. 59 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 (CD Day 2016) “ก้าวย่างใหม่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยพลังประชารัฐซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย หน่วยงานและบุคลากร ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณะ โดยภายในงานมีผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย ผู้ประกอบการ OTOP หน่วยงานและบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน 
 โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ จากนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ อัญเชิญรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีปี 2559 จำนวน 6 รางวัล และรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
   รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขจำนวน 76 รางวัล 
         พร้อมกล่าวเปิดงาน ฯ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรมที่มีความสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล มีการทำงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย   ในทุกหมู่บ้าน ตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งผลงานตัวอย่างที่ได้นำมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชน ข้าราชการ นิสิตและนักศึกษา ได้รับทราบและศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของชาวพัฒนาชุมชนทุกส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน ได้อย่างยั่งยืน และ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศที่เกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจจนได้รับรางวัล ในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านได้เป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

  สำหรับงานวันพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7 (CD Day 2016) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2559 “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินซึ่งมีผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชนผู้แทนสมาคม และสมาพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน การจัดแสดงนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น 18 จังหวัด ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ 4 ภาค นิทรรศการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และกิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนและการสัมมนางานวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น