pearleus

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสองห้อง

เมื่อ  20 กันยายน 2559 ตำบลหนองสองห้องทำพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2559 เพื่อสนับสนุนและดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ

เทป   พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสองห้อง ได้จัดขึ้นที่วัดหนองสองห้อง โดยมีร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลหลัก 5 สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถานีอนามัยในเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับในตำบลหนองสองห้องมีผู้สูงอายุ 1,548 คน หรือร้อยละ 17.19 จากจำนวนทั้งหมด  9,003 คน ผู้สูงอายุติดสังคม 1,470 คน มีภาวะพึ่งพิง 30 คน มีชมรมผู้สูงอายุ 2 ชมรม ซึ่งในส่วนนี้ทางเทศบาลตำบลหลัก 5 ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมของชมรมมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลหนองสองห้อง เป็นไปตามโครงการการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของอำเภอบ้านแพ้ว โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลยุทธิ์หนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีการบูรณาการประสานกิจกรรมร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมพัฒนาทักษะในการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสองห้องนับว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของอำเภอบ้านแพ้ว0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น