pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มอบบ้านโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา


                สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ  สร้างบ้านให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89  หลัง  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
             เมื่อช่วงเช้าวันที่  9  กันยายน  2559   นางสุนันทา  โคสาแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1)  เป็นประธานในการรับมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระชนมพรรษา 88 พรรษา  ณ  บ้านเหล่ากุด  ตำบลสวนจิก อำเภอจตุรศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้มีโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พระชนมพรรษา 88 พรรษา และได้มอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งดำเนินการระดมทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดียากจน  ประพฤติเรียบร้อย  บิดา-มารดาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มั่นคง รายได้น้อยหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สำหรับการมอบบ้านในครั้งนี้เป็นหลังที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดหาทุนร่วมบริจาคสมทบ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  คนละ 89 บาท และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ  เด็กหญิงโยษิตา  อำนวยโชค  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด  อำเภอศรีสมเด็จ ซึ่งเด็กหญิงโยษิตา  อำนวยโชค นั้น บิดา –  มารดาหย่าร้างไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านญาติ  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมอยู่อาศัยให้ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านจำนวน 90,000  บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กันยายน  2559  รวมระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวน 89 วัน
การก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน  อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ   ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และชาวอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกันบริจาคทรัพย์ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  พร้อมนี้ เด็กหญิงโยษิตา อำนวยโชค ได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตเมตตาร่วมสร้างบ้านที่มั่นคงให้  พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนจะได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง  แม่  และน้องได้ จะมุ่งมั่นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประเทศชาติต่อไป
///////
คมกฤช  พวงศรีเคน  ข่าว/ภาพ
ไพชยนต์  ชนะกาญจน์  บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น