pearleus

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐมจัดพิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด‏

เมื่อ 16 กันยายน 2559 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม2558เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชนในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ”จำนวน 12 คณะ เพื่อดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้โดยมีการเชิญชวนให้ผู้มีความประสงค์ถือจองหุ้นจำนวน 39 ราย รวม 4,000 หุ้น เป็น เป็นเงิน 4,000,000 บาท ทั้งนี้ผู้ริเริ่มก่อการบริษัทฯได้ยื่นขอจดบริคณห์สนธิด้วยทุนบริษัทเต็มจำนวนในวงเงิน 4,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยยื่นจดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดแรกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ,นายพิเชษฐ์ ภู่ดำรง ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดนครปฐม เป็นรองประธานคนที่ 1,นางกมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม รองประธานคนที่ 2, นางณัฐนันท์ สุริยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสตรี เป็นกรรมการบริษัท/นายทะเบียน, และนางพรเทพ ปัถวี เป็นกรรมการบริษัทและเลขานุการ
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น