pearleus

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สค.มอบประกาศฯวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่สตรี-ครอบครัว

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิตได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2559 และโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นฯ (หลักสูตร 30 วัน) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ผอ.ศิรินาถ ยกเลื่อน) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การดูแลต้อนรับ จำนวน 220 คน ในการนี้ท่านอธิบดี ได้มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต และขอให้เป็นตัวแทนของกรม สค. นำสิ่งที่ได้รับไปเผยแพร่ และช่วยระวังไม่ให้เกิดการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น