pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

มหาดไทย (รองปมท.ติวข้าราชการมหาดไทยรุ่นใหม่ฯ)‏

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวข้าราชการมหาดไทยรุ่นใหม่ เป็นข้าราชการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ มีจิตสำนึกสาธารณะ มุ่งมั่นอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  
  เมื่อ 12 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 28 จัดขึ้นโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ทราบถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 184 คน ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
          โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้าสังกัดในกระทรวงมหาดไทย พร้อมได้มอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยกล่าวว่า การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ชื่อว่า “เป็นคนมหาดไทย” นั้น มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยบทบาทหน้าที่ที่ถูกถ่ายทอดและสะท้อนผ่านอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ดีมีสุข เฉกเช่นข้าราชการบรรจุใหม่เปรียบได้ดั่งต้นกล้าที่พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ มีคุณค่า ผลิดอกออกผลที่สมบูรณ์ได้นั้น จะต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่ที่ดี และต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็น “ข้าราชการ” ที่มีหน้าที่ต่อแผ่นดิน และจะต้องก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ มีอุดมการณ์ในการทำงาน และครองตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน (Outcome)
          นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำหลักการทำงานเพื่อให้ข้าราชการมหาดไทยได้นำไปปฏิบัติ คือ 1.การรู้จักงานในหน้าที่  จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานต่างๆ ทั้งในส่วนของหน้าที่ตนเองและหน่วยงาน โดยขอให้มีความตั้งใจ ตั้งมั่นในการทำงาน หมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย “รู้รอบ รู้ลึก และรู้จริง” เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นผลสำเร็จ 2.ความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นคนดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ การฝึกจิตใจให้เป็นคนเข้มแข็ง มั่นคง รู้จักผิดชอบชั่วดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี และต้องไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 3.รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยขอให้ยึดงานราชการเป็นสำคัญ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมกันสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกัน เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนงานและพัฒนาประเทศ
          รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องรู้จักเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และให้น้อมนำหลักการทรงงาน 23 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการคิดและปฏิบัติเพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายและพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น