pearleus

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

มหาดไทย สั่งเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นย้ำกลไกทุกระดับขับเคลื่อนแผน ตามแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ” สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด

เมื่อ ก.ย.59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ และเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายฯ โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559–2560 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ผ่านกลไก ประชารัฐและมี ชุดปฏิบัติการประจำตำบลเป็นหน่วยขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน 9 ขั้นตอนกระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อนำไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งจะเน้นพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงเป็นลำดับแรก และจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 81,905 หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศในปี 2560
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ เป็นไปตามเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) จึงได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ) เร่งรัดดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ดังนี้ 1.ให้ใช้โครงสร้างที่มีอยู่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2.ให้มอบอำนาจสั่งการให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการ ศป.ปส.อ.สามารถบูรณาการทำงานและอำนวยการปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบด้วย และ 3.ให้ยึดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 81,905 หมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้กลยุทธ์ขยายหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหาเพิ่มขึ้น และลดหมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาน้อยลงตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดภารกิจของ ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ.ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนประชารัฐฯ มีกระบวนการที่เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมนำนโยบายประชารัฐบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดแก้ปัญหาเชิงรุกควบคู่การใช้ความ เข้าใจและ เข้าถึงรวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามแนวทางสันติวิธี เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพร้อมให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกลไก ประชารัฐเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น