pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

การฝึกอบรมปั่นปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามโครงการรณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน (สมุทรสาคร car free day)

โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

       นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการเรียนรู้ข้อปฏิบัติของการใช้รถจักรยานบนท้องถนนด้วยความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับกลุ่มจักรยานกระทุ่มแบน 4056 และสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสำหรับกิจกรรมในโครงการการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับการฝึกอบรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในการขี่จักรยานในชุมชน และ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาจักรยานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการใช้พลังงานกับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนให้เด็กนักเรียนได้รับทราบ รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติการปฏิบัติตนเพื่อการขี่จักรยานที่ปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย

       ด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า ตามที่วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันคาร์ฟรีเดย์หรือวันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งถือปฏิบัติกันทั่วโลก โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน แต่เนื่องจากผู้ขับขี่จักรยานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการขี่จักรยานที่ปลอดภัย จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายบนท้องถนนได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับกลุ่มจักรยานกระทุ่มแบน 4056 และสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมปั่นปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามโครงการรณรงค์วันปลอดรถลดโลกร้อน (สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์) ก็ขอให้ลูกที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น