pearleus

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

สสค. จับมือ สพฐ. หนุน 10 จังหวัดจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0

    
นพ.สุภกร บัวสาย
คณะทำงาน 10 จังหวัด
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด” นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. เปิดเผยว่าโครงการฯนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง 5 หน่วยงานคือ สพฐ. สสค. ม.มหิดล ม.ธุรกิจบันฑิตย์ และ สสส. ทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในอนาคต จะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้เข้ามาพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีสัมมาชีพพร้อมระบุว่า เป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดเกิดแผนและมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนและเกิดการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งประสบการณ์ของทั้ง 10 จังหวัดจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เครือข่ายในจังหวัดอื่นๆด้วย นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. กล่าวว่า 

เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งพัฒนาและเตรียมพร้อมกำลังแรงงานให้สอดรับกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนสู่การประกอบอาชีพโดยที่ผ่านมา สพฐ. พยายามออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์และสะท้อนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มคือ 1) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วเรียนต่ออาชีวศึกษา 2) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วเรียนต่อสายสามัญ และ 3) ผู้เรียนที่จบม.แล้วออกไปทำงาน โดยกลุ่มสุดท้ายที่ต้องมีทักษะอาชีพจริงๆ และพร้อมออกไปทำงาน ได้รับการช่วยเหลือจากสสค. ในการทำวิจัยสำรวจตลาดแรงงานในท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาชีพ เพื่อให้เด็กเยาวชนมีข้อมูลในการตัดสินใจได้
ถูกทิศทาง "หากโครงการนี้สามารถค้นหาความต้องการแรงงานในจังหวัด และความต้องการและความถนัดด้านทักษะอาชีพได้ ก็จะทำให้เด็กมีปลายทางที่ดี ปัญหาจบแล้วทำงานไม่ตรงวุฒิ จะหมดไป และยังตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดไปพร้อมกัน"ด้านศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า 

โครงการนี้เน้นการสร้างความสนใจและตระหนัก ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและมีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยการประกอบอาชีพและมีงานทำ โดยสังเคราะห์ออกมาเป็นความถนัดเพื่อการมีอาชีพ เพราะปัจจุบันมีเด็กถึง40% ที่หลุดออกจากการศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายโดยไม่มีทักษะการทำงาน "เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมและมีอาชีพได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จะใช้จุดเด่นที่ สสค. ทำมากับหลายๆ จังหวัดคือการใช้พื้นที่เป็นฐานในการทำงาน เพื่อดูความต้องการในตลาดแรงงาน  แล้วนำมาออกแบบให้ตอบโจทย์การพัฒนาและตลาดแรงงานในพื้นที่   ทำให้เด็กมีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องจบแล้วสามารถทำงานได้”   ศ.ดร.สุมาลี  สรุปในตอนท้าย

นายพีระ รัตนวิจิตร
ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น