pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์‏

เมื่อ12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 หมวด 4 บัญญัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และหมวด 3 บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีทีมสหวิชาชีพเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาขอบเขตและองค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งวางแผนการช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาพบว่าทีมสหวิชาชีพยังมีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในหลายกรณีมีความเห็นต่าง ส่งผลให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะให้กับทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามขอบเขต และองค์ประกอบที่กำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครปฐมทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 90 คน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น