pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

มหาดไทย (มท.เดินหน้าเร่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ )‏

มหาดไทย เดินหน้าเร่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท.
        เมื่อ 12ก.ย. 59 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนสังกัด อปท. พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญและสละเวลามาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าโดยพื้นฐานความเป็นครูจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนำไปสู่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัด และสามารถถ่ายทอดไปสู่โรงเรียนอื่นเป็นเครือข่ายวิทยากรครูคุณธรรมต่อไป จึงขอให้สำนักงาน ก.ถ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการฝึกอบรมรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อขยายการถ่ายทอดความรู้ และยกระดับความสามารถให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เพื่อสร้างโรงเรียนคุณธรรมให้มากที่สุด รวมทั้งร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาตนเองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยอาจจะพิจารณามอบรางวัลหรือประกาศยกย่องชมเชยให้แก่โรงเรียนที่ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนอื่นๆ ปฏิบัติตาม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
          สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดให้มีขึ้นจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 80 คน รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 และรุ่นที่ 2 กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายพิเศษให้ความรู้ และมีการตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทดลองสอน ณ สถานที่จริง ที่โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น