pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

“ผู้ว่าฯสัญจร ต.คลองมะเดื่อ”


นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลละ 5 ล้าน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านและรับฟังปัญหาของประชาชนชาวตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน ตามโครงการผู้ว่าฯ สัญจร โดยมีนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายบัญชา ฤทธิศาสตร์ นายก อบต.คลองมะเดื่อ นางสุภา สกุลเงิน ปลัด  อบต.คลองมะเดื่อ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน ได้มาร่วมกันนำคณะรองผู้ว่าฯ ไปตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆ โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ที่ศูนย์การเรียนรู้ธรรมะบ้านคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ กับ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนโคกหัวถนน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะเดื่อ จากนั้นได้ไปเยี่ยมเยียนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของ อบต.คลองมะเดื่อ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของ อบต.คลองมะเดื่อ ก่อนที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ แล้วก็มาเยี่ยมเยียนกิจกรรมชุมชนของกลุ่มอาชีพตำบลคลองมะเดื่อ จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 10 ทุน และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองมะเดื่อ ที่ศาลาประชาคม วัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่)
        สำหรับตำบลคลองมะเดื่อนั้น ด้วยสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม กึ่งเกษตรกรรม จึงทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ทั้งปัญหาด้านขยะมูลฝอย  ที่ในแต่ละวันมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ  45  ตัน/วัน  หากรถจัดเก็บขยะคันใดคันหนึ่งเสีย  ไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้  จะเกิดปัญหาขยะตกค้าง  และส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อไม่มีสถานที่สำหรับทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นของตนเอง  ต้องไปจ้างเหมาเอกชนในการทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย  ทำให้ในแต่ละปีต้องเสียงบประมาณในการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก จึงต้องการขอให้ทางจังหวัดช่วยเหลือ  เรื่องของการจัดหาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด  สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด  นำขยะมูลฝอยไปทิ้งและกำจัดได้  เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน  ต่อไป , ปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณะซึ่งก็ได้ประสานงานร่วมกับอำเภอกระทุ่มแบนในการดำเนินการตามกฎหมาย  และ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะทางด้านของการบังคับใช้กฎหมาย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น