pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐมลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ‏

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ และแสดงพลังเปิดไฟไล่คนโกง พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ
เมื่อ 10 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้กลไกประชารัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาท้องที่ ให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัป เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด อย่างยั่งยืนตลอดไป
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ได้ชมการถ่ายทอดสดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากพิธีท้องสนามหลวง ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีการสรุปผลงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคเอกชน สรุปผลงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของกระทรวงยุติธรรม สรุปผลงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของกระทรวงมหาดไทย และการปาฐกถาพิเศษ การลงโทษคนโกง โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานแสดงพลังเปิดไฟไล่คนโกง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ ได้ร่วมแสดงพลังเปิดไฟไล่คนโกง พร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น