pearleus

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐมวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่อาคารพระราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายสักการะ

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545 ซึ่งในครั้งนี้ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 5 และ 6 ประจำปี 2558 และงวดที่ 1 ประจำปี 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 202 วัด ทั่วประเทศ โดยพิจารณานาวัดที่มีความมั่นคงถาวร อีกทั้งเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์ ตลอดจนพัฒนาวัดให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 11 บัญญัติไว้ว่า วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องปรากฏว่าได้สร้าง หรือได้ปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า 5 รูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ระยะเวลา 5 ปี มิได้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวัดที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา จึงเป็นวัดที่มีสามารถทำสังฆกรรมได้ เป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น