pearleus

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ร่วมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี‏

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี” พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ที่จังหวัดสมุทรสงคราม      

 เมื่อ 14 ก.ย. 59  ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เปิดโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี” พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย” พร้อมมอบป้ายและธง “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี” แก่ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จำนวน 41 คน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้พระชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมบรรยากาศการรักชาติ รวมถึงกิจกรรมที่จะสร้างความภาคภูมิใจในจังหวัด และกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งจังหวัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนเข้าร่วม และรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว กว่า 500 คน 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น