pearleus

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงพื้นที่ ฟื้นฟู เยียวยา และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 4 มีค.นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวง พม. และ พม.รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยมีนางสุพัตรา ไพฑูรย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนั้นคณะได้ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วให้สตรีที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

     นายเลิศปัญญา กล่าวว่า โครงการออกหน่วยบริการฯดังกล่าว เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ฯ สำนักงานเคหะชุมชนประจวบคีรีขันธ์ ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จังหวัดนครปฐม ตลอดจน  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากนายอำเภอบางสะพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ และผู้นำในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

     นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า พล.ต.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาให้เข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว

สำหรับพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ ถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นมากพื้นที่หนึ่ง ซึ่งหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดบริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม 2) การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น คลังปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงความสามารถผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีที่รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำอาหาร การผูกผ้าในงานพิธี การจัดดอกไม้  เป็นต้น 3) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัด พม. 4) การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่กลุ่มคนเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบางสะพานจำนวน 390 รายๆ ละ 2,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 รายๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท และเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน จำนวน 290 รายๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 580,000 บาท 5) มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว จำนวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 6) มอบข้าวสาร จำนวน 400 ถุง และ 7) การสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 หลัง คนพิการ จำนวน 5 หลัง และสตรี จำนวน 1 หลัง รวม 13 หลังๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 260,000 บาท
     "การลงพื้นที่อำเภอบางสะพานในวันนี้ ทำให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามภารกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย
                                                 ##################


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น