pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2560

วันนี้ (31 มี.ค. 60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และพระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆ อย่างมากมาย รวมทั้งได้ทรงปรับปรุงงานของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ อาทิ การแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดตั้งศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงจัดระเบียบการปกครอง รูปแบบเทศาภิบาลและทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 125 ปีที่คนมหาดไทยได้ตระหนักในภาระหน้าที่และได้ร่วมปฏิบัติงานอำนวยประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้ปณิธานแห่งการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขตามเจตนารมณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตราบจนปัจจุบัน
           สำหรับการจัดงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ 125 ปี ของการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
           - เวลา 05.45 - 07.05 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเวลา 06.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวคำถวายสดุดีสมเด็จฯ
 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
              - เวลา 07.15 07.45 น. พิธีทอดผ้าป่า ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล
ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สมทบเข้าเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท
            - เวลา 07.50 08.45 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระภิกษุสงฆ์

            จากนั้น เวลา 09.00 น. จะมีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี และพิธีมอบรางวัล คนดีมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ พลเมืองดีและ คนดีมหาดไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตลอดจนครอบครัว รวมทั้งเป็นการเผยแพร่คุณความดีที่ได้กระทำให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับในปี 2560 นี้ มีพลเมืองดีที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี จำนวน 7 ท่าน และรางวัล คนดีมหาดไทยจำนวน 7 ท่าน ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น