pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) ประธานคณะทำงานปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ลงพื้นตรวจจับจริง


เมื่อ 21 มี.ค.60 พ.อ.เกรียงชัย  สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) ประธานคณะทำงานปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดสมุทรสาคร,จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. ร่วมกับ มว.รส.ส.1, ปกครองจังหวัด ส.ค.,อส.จว.สค.,ตม.จว.สค.,แรงงาน จว.สค.,อส.อ.บ้านแพ้ว, จัดหางาน จว.สค.,พม.จว.สค.,อุตสาหกรรม จว.สค.,ประกันสังสังคม จว.สค.,สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จว.สค.,ปคม.จว.สค.,ประมง จว.สค. และตำรวจ สภ.บ้านแพ้ว ตรวจบริษัท พลศรีวัฒนา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 11/111 ม.5 ต.หลักสาม   อ.บ้านแพ้ว จว.สค.  ตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ผิดกฎหมาย จำนวน 19 คน ดังนี้  ทำงานผิดนายจ้าง จำนวน 13 คน (ช.6,ญ.7) ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงาน จำนวน 1 คน (ญ.) ,หลบหนีเข้าเมือง จำนวน 3 คน(ช.),หลบหนีเข้าเมืองและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 คน(ช.) ได้ส่งตัวให้ สภ.บ้านแพ้ว ดำเนินตามกฎหมายต่อไป
 และในวันเดียวกันรอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.นำ ,จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. ร่วมกับ มว.รส.ส.1, ปกครองจังหวัด ส.ค.,อส.จว.สค.,ตม.จว.สค.,แรงงาน จว.สค.,อส.อ.บ้านแพ้ว, จัดหางาน จว.สค.,พม.จว.สค.,อุตสาหกรรม จว.สค.,ประกันสังสังคม จว.สค.,สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จว.สค.,ปคม.จว.สค.,ประมง จว.สค. และตำรวจ สภ.บ้านแพ้ว ลงตรวจบริษัท ไทนแสตนดาร์ด อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ม.5 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จว.สค.  ตรวจพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 18 คน (ช.9,ญ.9)ผลการตรวจไม่พบแรงงานผิดกฎหมาย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น