pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

สถ. นายกลงนาม

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ร่วมกับผู้บริหาร 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ร่วมผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินการให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายของรัฐและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น