pearleus

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม จัดโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา บำบัดน้ำเสีย และปลูกต้นทองอุไร บริเวณคลองเจดีย์บูชา


เมื่ือ 8 มีนาคม 2560 ที่บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา โดยองค์การบริการส่วนตำบลสามควายเผือก ร่วมกับ อำเภอเมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก ส่วนราชการภายในตำบล ผู้นำฝ่ายปกครอง กลุ่มมวลชนต่างๆ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านการรักษาความมั่นคงของรากฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยให้ดำเนินการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบาย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ ว่าด้วยโครงการ เมืองสวย น้ำใส โดยให้ดำเนินการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางการคมนาคม สถานที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและทัศนียภาพที่สวยงามในลำน้ำสำคัญทั่วประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ในประเด็นการท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวิตเป็นสุขและนโยบาย นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี

   สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การขุดลอกวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณคลองเจดีย์บูชา ที่ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสามควายเผือก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อีกทั้งมีการบรรยายและสาธิตวิธีการผลิต EM Ball ในการบำบัดน้ำเสีย การนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมัก การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยใช้ปุ๋ยหมักผักตบชวา ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม และร่วมกันโยนEM Ball และจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองเจดีย์บูชาอีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น