pearleus

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปลัดพม. ประธานประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในอ.แม่สอด เร่งยกระดับสถานรองรับเด็กเอกชนในพื้นที่จ.ตาก

ปลัดกระทรวงพม.ไมตรี อินทุสุต
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค. เวลา 13.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะ โดยมีนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่สอด บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายไมตรี กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแนวทางการคุ้มครองเด็ก การสร้างมาตรฐานของศูนย์ต่างๆ ในการเลี้ยงดูเด็ก และการประสานส่งต่อเด็กในกรณีที่เป็นเด็กเมียนมา กลับสู่ครอบครัวและภูมิลำเนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองเด็กจากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากส่วนกลางและพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ประชุมได้มีการเสนอสภาพปัญหาและสถานการณ์การคุ้มครองเด็กในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ ด้านต่างๆ ของเด็ก อาทิ สิทธิด้านสถานะบุคคล สาธารณสุข การศึกษา และสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง 2) ปัญหาสถานรองรับเด็กเอกชนไม่มีมาตรฐาน โดยไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการคัดกรองและจัดทำข้อมูลรายบุคคลของเด็ก ขาดการประสานความช่วยเหลือและส่งต่ออย่างเป็นระบบ ผู้ดูแลเด็กขาดศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็กรวมทั้งสถานที่ดำเนินการไม่เหมาะสม 3) ปัญหาเรื่องการประสานงานกับประเทศต้นทาง โดยขาดระบบการประสานงาน และแนวทางการคุ้มครองเด็กร่วมกัน รวมทั้งขาดคณะทำงานในระดับพื้นที่  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับจังหวัดตาก และ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่ ได้หารือและพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้ 1) จัดทำแนวทางการคุ้มครองสิทธิเด็กเคลื่อนย้าย โดยให้มีการสำรวจข้อมูล คัดกรอง และประสานงานให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องตามหลักการสิทธิเด็ก 2) ยกระดับการดำเนินงานของสถานรองรับเด็กเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยพัฒนาศักยภาพของสถานรองรับเด็กให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานรองรับ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของพ่อแม่และบุคลากรในชุมชนเพื่อลดจำนวนเด็กในสถานรองรับ 3) การทำงานกับประเทศต้นทาง โดยจัดทำแนวทางการทำงานคุ้มครองเด็กร่วมกันที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรองเด็ก การประสานส่งต่อ และการส่งกลับในกรณีที่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแล้ว รวมทั้งมีคณะทำงานร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย  ทั้งนี้ ผลการประชุมหารือครั้งนี้ จะนำไปเสนอให้กับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติต่อไปนายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 12 มี.ค.60 ตนและคณะฯ จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตาก สถานพยาบาลเอกชน (แม่ตาวคลีนิค) และสถานรองรับเด็กเอกชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่และประชุมหารือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้เกิดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่โดยความร่วมมือของชุมชนและพื้นที่ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยมีหน่วยงานระดับนโยบาย

ทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัด และหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้เด็ก ได้รับการคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกมิติและเป็นการป้องกันการเกิดประเด็นปัญหา ด้านอื่น ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศ ตลอดจนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับ พื้นที่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติอาศัยอยู่ต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น