pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ 22 มีนาคม 2560 ที่บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อนจำกลางนครปฐม เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อให้เด็ก เยาวชน อาสาสมัคร ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึก ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และร่วมกันจัดการขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ในพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนนำผักตบชวา เศษวัชพืชและวัสดุธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ ทำปุ๋ยหมัก ดินปลูกพืช การผลิตพลังงานทดแทน สิ่งประดิษฐ์หัตถกรรม และน้อมนำแมวทางพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้และการแสดงสินค้าจากผักตบชวาและวัสดุธรรมชาติ การปลูกพืชเศรษฐกิจโดยใช้ปุ๋ยหมักและดินปลูกจากผักตบชวา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยใช้ดินและปุ๋ยจากผักตบชวา อีกทั้งร่วมมือกันทำความสะอาด จัดการขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการกำจัดผักตบชวา การบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำหมักชีวภาพและลูกบอลจุลินทรีย์ การสาธิตทำปุ๋ยหมักและดินปลูกจากผักตบชวาและเศษวัชพืช และการกำจัดผักตบชวาด้วยสารชีวภาพอีกด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น